Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De websites www.puvacoaching.be en www.puva-coaching.be zijn een initiatief van PUVA Training (Ulrich Petré) met zetel te Kerkeveld 18, 2230 Herselt, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummers 0765.493.415.
E-mail: info@puvacoaching.be – Telefoon: +32 496 47 81 58

Deze algemene gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek of gebruik van de website door een internetgebruiker (hierna ‘gebruiker’ genoemd). Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij de algemene gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en gaat hij/zij uitdrukkelijk akkoord met de daarin vermelde rechten en plichten. Wij (hierna ‘PUVA Training’ genoemd) behouden ons het recht om onze Algemene Voorwaarden ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

2. Inhoud & aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

PUVA Training levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PUVA Training de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

PUVA Training kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site ( www.puvacoaching.be en www.puva-coaching.be) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PUVA Training kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PUVA Training kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. PUVA Training kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PUVA Training kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. of rechthoudende derden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Elke reproductie, distributie, aanpassing en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door deze website zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PUVA Training of van de eventuele andere rechthebbenden is ten strengste verboden.

4. Bescherming van persoonlijke levenssfeer

PUVA Training hecht veel belang aan jouw privacy. PUVA Training verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website verwijzen we door naar onze privacy policy

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Laatste aanpassing Algemene Voorwaarden: 11 oktober 2021 – versie 4