Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De websites www.puvacoaching.be en www.puva-coaching.be zijn een initiatief van PUVA Coaching & Consultancy met zetel te Kerkeveld 18, 2230 Herselt, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0726.492.386.
E-mail: info@puvacoaching.be – Telefoon: +32 477 93 66 13

Deze algemene gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek of gebruik van de website door een internetgebruiker (hierna ‘gebruiker’ genoemd). Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij de algemene gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en gaat hij/zij uitdrukkelijk akkoord met de daarin vermelde rechten en plichten. Wij behouden ons het recht om onze Algemene Voorwaarden ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

2. Inhoud & aansprakelijkheid

Het doel van deze website is algemene en specifieke informatie over de producten, diensten, projecten en activiteiten van PUVA Coaching & Consultancy te verstrekken.

PUVA Coaching & Consultancy bepaalt grotendeels de inhoud van de website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om onze website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Ook al nemen we alle mogelijke maatregelen kan PUVA Coaching & Consultancy niet garanderen dat de beschikbare informatie op de website ten alle tijde volledig, juist en actueel is.

PUVA Coaching & Consultancy kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor:
– onvolledige of foutieve informatie op de website;
– onbeschikbaarheid van de website;
– rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.

Daarnaast behoudt PUVA Coaching & Consultancy ten alle tijden het recht om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

De website kan links bevatten naar websites of webpagina’s van derden of onrechtstreeks naar daar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of webpagina’s in.

3. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, inclusief alle merken en logo’s van PUVA Coaching & Consultancy alsook teksten, grafieken, afbeeldingen, foto’s, video’s, enz… zijn eigendom van PUVA Coaching & Consultancy of PUVA Coaching & Consultancy heeft de nodige rechten hiervoor bekomen.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Elke reproductie, distributie, aanpassing en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door deze website zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PUVA Coaching & Consultancy of van de eventuele andere rechthebbenden is ten strengste verboden.

4. Bescherming van persoonlijke levenssfeer

PUVA Coaching & Consultancy hecht veel belang aan jouw privacy. PUVA Coaching & Consultancy verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website verwijzen we door naar onze privacy policy

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Laatste aanpassing Algemene Voorwaarden: 29 september 2020